Regulamin łowiska karpiowego

mapa kiełpin łowiska google 2 ze strefami, drogą i WC 2 paint

Regulamin łowiska karpiowego
1. Łowisko Karpiowe udostępnione jest dla wędkarzy łowiących karpie i amury.
Łowisko czynne jest przez całą dobę, także w weekendy, święta oraz inne dni wolne. Brama wjazdowa na drogę dojazdową do stanowisk jest zamykana o godz. 20.00

Wyjazd z Łowiska po godzinie zamknięcia bramy tylko w wypadkach losowych nie cierpiących zwłoki po poinformowaniu Opiekuna Łowiska tel.733 101 039

Łowisko udostępnia się do wędkowania w okresie: od 1 kwietnia do 30 listopada przez całą dobę(W przypadku braku wzmożonej zimy prosimy o kontakt telefoniczny).
2. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb (w przypadku złowienia innych ryb niż karp i amur w uzgodnieniu z gospodarzem wody.)
Wymagane jest stosowanie zasady „Catch & Release” czyli „złów i wypuść”
3. Wędkarz zamierzający korzystać z łowiska zobowiązany jest do telefonicznej rezerwacji dnia zasiadki i stanowiska pod numerem 733 101 039. Po ustaleniu z opiekunem wody daty i stanowiska prosimy o potwierdzenie rezerwacji poprzez wysłanie wiadomości sms z imieniem i nazwiskiem, datę zasiadki, numer i nazwę zarezerwowanego stanowiska
np. Jan Kowalski 20-25.08.2017, stanowisko „Sójka”.

4. Dzieci i młodzież do lat 10-tu mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
Na stanowisku mogą przebywać dodatkowo dzieci i osoby dorosłe-towarzyszące po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Dzieci do lat 10 – wstęp darmowy, po zgłoszeniu u Opiekuna Łowiska.
Wędkarz zobowiązany jest do zgłoszenia właścicielowi telefonicznie osoby towarzyszącej.
Osoby towarzyszące przebywające na łowisku ponad dobę zobowiązane są do uiszczenia opłaty.

Osoba odpowiadająca za stanowisko ponosi również odpowiedzialność za osoby przebywające na danym stanowisku oraz za poinformowanie ich o panujących na łowisku regulaminach.

5. Możliwe jest sondowanie dna, stawianie markerów, nęcenie, wywożenie zestawów oraz hol karpi ze środków pływających, jednak wyłącznie w obrębie zajmowanego stanowiska. Dopuszczalne jest również wykorzystanie łódek zdalnie sterowanych do nęcenia i wywożenia zestawów. Korzystanie z łodzi na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.
Strefa łowienia z każdego stanowiska jest oznaczona kolorowymi/białymi markerami z rurek PCV z numerologią stronną umieszczonymi na brzegach.
6. Od Karpiarzy wymagane jest posiadanie na stanowisku:
– maty karpiowej lub kołyski karpiowej.
– podbieraka o rozstawie ramion min. 1 metr(Preferowane podbieraki z twardą sztycą, ułatwiają podbieranie ryb w trzcinowiskach, istnieje możliwość wypożyczenia takich podbieraków za dodatkową opłatą)
– żyłki minimum 0,30 mm
– haków o rozmiarze min. 6
– worka karpiowego do przetrzymywania złowionego karpia lub amura
* Ryby w workach karpiowych można przetrzymywać (po jednej w worku) wyłącznie w godzinach nocnych (do porannej sesji zdjęciowej), na głębokości co najmniej 0,5 m. W razie bardzo wysokich temperatur, gospodarz wody może czasowo całkowicie zabronić używania worków.
– środka do dezynfekcji.
Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą lub kołyską i być polewana, co jakiś czas wodą.
7. Zakaz używania plecionki, jako linki głównej. Wędkowanie dozwolone jest na 3 wędki metodą włosową.
Dopuszczane jest stosowanie przynęt wyłącznie roślinnych.
Zabrania się nęcenia zanętami na bazie chleba oraz surowym ziarnem.
Prosimy również o zachowanie umiaru w ilości stosowanej zanęty.
Zabrania się wyrzucania pozostałych na koniec łowienia zanęt do zbiornika!
8. Możliwe jest stawianie znaczników (markerów) na wodzie jednak przed opuszczeniem łowiska znaczniki muszą zostać zabrane z łowiska.
9. Ogniska palimy jedynie w miejscach wyznaczonych przez właściciela (dozwolony grill).
10. Dozwolony jest dojazd samochodem do stanowisk w celu wyładowania i załadowania sprzętu (wyłącznie w sprzyjających warunkach pogodowych). W trakcie łowienia samochody muszą zostać odstawione na wyznaczony parking. W razie złych warunków atmosferycznych (niedrożna droga) sprzęt jest przewożony na stanowiska łódką.
11. Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym pod wpływem alkoholu oraz całkowity zakaz kąpieli w miejscu łowiska.
Podczas wypływania sprzętem pływającym obowiązuje konieczność posiadania kamizelki ratunkowej.
12. Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska.
Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia porządku po sobie (Worki ze śmieciami zwozimy w wyznaczone miejsce przy parkingu Agroturystyki).
Zabrania się wrzucania do wody odpadków i niedopałków papierosów.
13. W przypadku kradzieży ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli.
Osobie, która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 500zł za każdy kilogram ryby (nie mniej niż 500zł za rybę). Zapłata ceny nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Cena ryby nie podlega w takim wypadku zaliczeniu na poczet odszkodowania.
Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko. Właściciel wody ma prawo do umieszczenia danych złodzieja ze zdjęciem na portalach w celu przestrzeżenia reszty łowisk przed danym osobnikiem.
14. Właściciel zastrzega sobie prawo do przeszukania pojazdów oraz toreb podręcznych Klientów po zakończonych połowach.
15. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.
*Prawo do kontroli posiadają osoby upoważnione przez Gospodarza Łowiska, Policja i Straż Miejska

16. Sprawy nieopisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem.
17. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
19. Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko.
20. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.
21. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.
Opłaty za korzystanie z łowiska karpiowego
– jedna doba karpiowa (24h) koszt:
60 zł w dni robocze od poniedziałku (po 12.00) do piątku (do 12.00)
80 zł w dni weekendowe od pt (po 12.00) do poniedziałku (do 12.00)
– jeden tydzień – 450zł (w tym wliczony prąd przy stanowiskach)
– osoba towarzysząca – 10 zł
– dzieci do lat 12 bezpłatnie (jako obserwator)
– bezpłatny parking i miejsce do rozbicia namiotu.
*Doba karpiowa zaczyna się po godzinie 12.00 natomiast wędkarz zobowiązany jest do opuszczenia stanowiska do godziny 12.00

Dodatkowe :
1. Rezerwacja stanowisk pod nr tel. 733101039
Zezwolenie jest ważne po potwierdzeniu rezerwacji u Opiekuna Łowiska i wyznaczeniu przez niego stanowiska karpiowego.
Tytuł przelewu – IMIĘ I NAZWISKO, TERMIN (dzień i miesiąc rozpoczęcia i zakończenia ), NUMER STANOWISKA oraz ilość osób wędkujących i towarzyszących.,
np. „Piotr Iksiński, opłata za pobyt na stanowisku nr5″sójka” 21-28.10.2018

* Dane do przelewu:
Numer konta: 36 1020 2847 0000 1102 0188 2331
DANE DO PRZELEWU KAMIL TYBINKOWSKI, Drawsko Pomorskie 78-500, ul. Juliana Fałata 6

2. W przypadku złowienia ryby z oznakami choroby lub która ucierpiała w trakcie połowu należy powiadomić Opiekuna Łowiska i przetrzymać ją w worku do czasu jego przybycia.

3. Każdy wjazd i wyjazd z łowiska musi być zgłoszony oraz przed opuszczeniem terenu łowiska należy udostępnić sprawdzenie pojazdu (np. otwarcie bagażnika) opiekunowi łowiska.

4. Osoby odwiedzające wędkarzy mają prawo wjazdu samochodem jedynie na parking przy agroturystyce.
*Obowiązuje zakaz wjazdu dla osób towarzyszących samochodami i środkami transportu na drogę dojazdową do stanowisk.

5. Łamanie Regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z Łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży zezwolenia na wędkowanie w przyszłości.
Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na Łowisku mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej i będą musiały pokryć szkody wyrządzone w danym dniu.

6. Uprawniony Zezwoleniem przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą z 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 198, poz. 1571 ze zm.) kto dokonując amatorskiego połowu nie posiada zezwolenia właściciela łowiska, bądź nie stosuje się do warunków, podlega karze grzywny w wysokości 500zł.

7. Ostatni użytkownik łodzi, kołyski karpiowej będącej własnością Łowiska zobowiązany jest po zakończeniu wędkowania odprowadzić ją do miejsca z którego sam ją odebrał czystą i zgłosić to Opiekunowi Łowiska. Wszelkie nieprawidłowości w stanie technicznym łódki muszą być natychmiast zgłaszane Opiekunowi Łowiska przed rozpoczęciem użytkowania.

8. Gospodarz Łowiska zastrzega sobie możliwość organizowania imprez zamkniętych. W takim przypadku zwracane są jedynie ewentualne opłaty zaliczkowe i rezerwacyjne. Za utrudnienia – przepraszamy.

9.Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione, zagubione lub skradzione na terenie Łowiska.

10. Wędkujący na Łowisku Przystanek Kiełpin zgadza się na ewentualne wykorzystanie swojego wizerunku do celów reklamowych łowiska.

11. Gospodarz Łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Gospodarzowi Łowiska.

12. W przypadku rezerwacji stanowiska osoba zobowiązana jest opłacić przed wpłatę w wysokości 20% należności za całkowity koszt zasiadki.
Przed wpłata nie podlega zwrotowi w momencie rezygnacji ze stanowiska.

*Przed wpłata obejmuje koszty związane z:
Rezerwacją stanowiska karpiowego z/bez osób towarzyszących 10zł/os.tow/dobę
Opłatą za prąd na stanowisku 10zł/os/dobę
Wynajem łódki 10 zł/dobę
Doby hotelowej cennik na agroturystyce lub we wcześniejszych postach na fb